به روش استمپری:DVDو CD مراحل تولید

۱۵:۵۲ Unknown 0Comments

 به روش استمپری:Dو CDDV مراحل تولید
·         تهیه قالب استمپر
·         تزریق پلی کربنات
·         تکثیر سریع به وسیله استمپر
·         متالایز
·         اسکن و کیفیت کنترل
·         تهیه فیلم و زینگ
·         چاپ افست 5 رنگ


0 نظرات: